Aktualności

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE REALIZOWANE W RAMACH INKUBATORA INNOWACYJNOŚCI 2.0 – APLIKACJA BEZPIECZNY PARK

wrz 3, 2020 | Aktualności, Inkubator Innowacyjności 2.0

Projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0″ przyczynił się do sfinansowania  9 wybranych prac B+R. Dzisiaj przedstawiamy pracę przedwdrożeniową, której kierownikiem jest dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. UR.

Aplikacja „Bezpieczny Park” wpisuje się w innowacyjne sposoby zarządzania tzw. Smart City. W ciągu najbliższych 20 lat około 70% populacji zamieszka w miastach, w których największy deficyt dotyczyć będzie terenów zieleni wysokiej. Poprzez swoje cechy fizyczne (wysokość drzewa, biomasa pnia i konarów oraz gałęzi itp.) drzewa stwarzają konkretne zagrożenia dla ludzi, zwierząt i mienia (np. zaparkowanych samochodów, budowli, infrastruktury energetycznej i innych).

Aplikacja wyróżnia się na tle innych istniejących już rozwiązań swoją innowacyjnością wykorzystania narzędzi geoinformatycznych (głównie LiDAR) w procesie analizy geodanych przestrzennych i generowania nowych informacji przekazywanych bezpośrednio użytkownikom końcowym. Aplikacja „Bezpieczny park” jest unikatowa zarówno w skali europejskiej jak i światowej gdyż pozwala na integrację różnego poziomu geodanych, na łączenie wybranych mechanizmów z zakresu bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego i w sposób automatyczny generować aktualne dane o wybranych obszarach zieleni wysokiej.

Korzyści, jakie daje aplikacja “Bezpieczny Park”:

  • zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie parków, lasów miejskich, cmentarzy czy nawet poruszających się w ciągach komunikacyjnych, w pobliżu których występują drzewa
  • aplikacja poprzez alarmowanie użytkownika o kolejnych strefach zagrożenia upadkiem drzew pozwala na ocenę ryzyka i zmianę ewentualnej nawigacji (przemieszczania się) czy planowania pobytu w obszarach zieleni wysokiej
  • aplikacja pozwala również na ograniczenie zagrożenia uszkodzeń mienia
  • aplikacja „Bezpieczny Park” funkcjonuje na najpopularniejszych smartfonach
    z systemem Android oraz iOS

Opiekun Grantu (Broker Innowacji):  mgr inż. Adelina Kasprzak

Więcej informacji: link

OBEJRZYJ WIDEO: link

Celem projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Projekt pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). Całkowita wartość Projektu wynosi 1 210 000 zł.