Aktualności

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE REALIZOWANE W RAMACH INKUBATORA INNOWACYJNOŚCI 2.0 – PRZYRZĄD POMIAROWY (DANE Z TLS I UAV)

sie 31, 2020 | Aktualności, Inkubator Innowacyjności 2.0

Projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0″ przyczynił się do sfinansowania  9 wybranych prac B+R. Dzisiaj przedstawiamy pracę przedwdrożeniową pt. „Przyrząd pomiarowy do integracji danych z pomiarów TLS i UAV”, której kierownikiem jest dr hab. inż. Bartosz Mitka.

Skanowanie laserowe to bezkontaktowa metrologiczna metoda pomiaru punktów na powierzchni ziemi obiektów pochodzenia naturalnego, a także będących wytworem działalności człowieka. Metoda ta znajduje zastosowanie w pomiarach geodezyjnych, inżynierskich, inwentaryzacjach budowlanych, pomiarach objętości mas ziemi i tym podobnych. W metodzie tej powszechnie wykorzystuje się kule referencyjne, służące do jednoznacznej identyfikacji punktów wspólnych w przestrzeni dla różnych stanowisk skanowania.

Będąca efektem realizacji projektu referencyjna kula pomiarowa, łączy w sobie oba rodzaje znaczników, poprzez graficzne naniesienie markera fotopunktu na powierzchnię sfery, oraz umieszczenie na jej powierzchni punktu pomiarowego dla tradycyjnych technik geodezyjnych i GPS.

Korzyści wynikające z zastosowania technologii to:

  • łatwy pomiar geodezyjny kuli referencyjnej
  • nadanie współrzędnych w przyjętym układzie odniesienia w oparciu o wspólne punkty, jednocześnie dla pomiarów TLS (naziemny skaning laserowy) i danych z UAV (drony)
  • bezproblemowa, o wysokiej dokładności integracja danych przestrzennych
  • zestaw pomiarowy 10 markerów mieści się w jednej walizce transportowej, co znacząco wpływa na ograniczenie ilości sprzętu pomiarowego zabieranego w teren

Opiekun Grantu (Broker Technologii):  mgr inż. Wojciech Przywała

Więcej informacji: link

OBEJRZYJ WIDEO: link

Celem projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Projekt pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). Całkowita wartość Projektu wynosi 1 210 000 zł.