Nano-Tech Environmental Polska sp. z o.o. to spółka typu spin-off, powołana 27 kwietnia 2023 roku. Udziałowcami spółki są: prof. dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o.

Działalność Nano-Tech Environmental Polska sp. z o.o. związania jest z pracami badawczo -wdrożeniowymi w zakresie inżynierii i ochrony środowiska. Działania spółki skupiają się na opracowaniu i wdrożeniu, a następnie pełnej komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań środowiskowych w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze wodno-ściekowym. Głównym celem spółki jest zmniejszaniem kosztów związanych z uzdatnianiem wody oraz oczyszczaniem ścieków.

Adresatami rozwiązań technologicznych proponowanych przez spółkę są: Zakłady Gospodarki Komunalnej, Urzędy Gmin, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, komercyjne firmy prywatne w ramach działalności, których powstają ścieki przemysłowe.

Spółka podejmuje prace w zakresie opracowania innowacyjnego urządzenia do podczyszczania bytowych ścieków stężonych z taboru asenizacyjnego dowożonych do stacji zlewnej, wykorzystując instalacje korzystające z nadtlenku wodoru i promieni UV. Nano-Tech Environmental Polska sp. z o. o. prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania innowacyjnego urządzenia do podczyszczania ścieków z przemysłu przetwórstwa mięsa oraz prace badawcze związane z pogorszeniem pracy reaktora biologicznego w oczyszczalni ścieków w Dukli na wskutek nielegalnego zrzutu ścieków toksycznych silnie stężonych.

 

Dane kontaktowe:

Nano-Tech Environmental Polska sp. z o.o.
al. Mickiewicza 21C/2, 31–120 Kraków
NIP 6762645135
REGON 525593373
KRS 0001042178
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia,
XI Wydział Gospodarczy

____________________

E-mail: krzysztof.chmielowski@nano-tech.edu.pl
Zapraszamy do współpracy!