Aktualności

Spotkania informacyjne dla Kierowników Zespołów w ramach Konkursów „Grant na Innowacje – Edycja II” oraz „Startup School UR”

lut 4, 2021 | Aktualności, Inkubator Innowacyjności 4.0

W dniu 05.02.2021 r. odbędą się dwa spotkania informacyjne, dotyczące Konkursów „Grant na Innowacje – Edycja II” oraz „Startup School UR”. Spotkania są skierowane do Kierowników Zespołów, które zakwalifikowały się do udziału w Pracach Przedwdrożeniowych realizowanych w ramach Konkursu „Grant na Innowacje – Edycja II” oraz w warsztatach realizowanych w ramach Konkursu „Startup School UR”. Wydarzenie odbędzie się ONLINE, za pomocą aplikacji MS TEAMS. Działanie jest realizowane w ramach Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Pierwsze spotkanie będzie dotyczyło spraw formalnych i organizacyjnych związanych z realizacją Konkursu „Grant na Innowacje – Edycja II”. Podczas spotkania zostaną omówione główne zasady realizacji Grantów, które będą od tej wiosny realizowane przez Zespoły naukowo-badawcze w Uczelni. W szczególności zostaną poruszone tematy związane z procedurą dokonywania zakupów zaplanowanych w budżetach Grantu, jak również zostaną przedstawieni opiekunowie danych Prac Przedwdrożeniowych.

Podczas drugiego spotkania przybliżone zostaną zasady uczestnictwa w warsztatach „Startup School UR”, w których wezmą udział Zespoły naukowo-badawcze, chcące podnieść swoją wiedzę i kompetencje w zakresie innowacyjnych narzędzi i sposobów budowania zespołów startupowych oraz tworzenia biznesplanów. Wiedza ta będzie kluczowa podczas zakończenia realizacji Prac Przedwdrożeniowych, tj. w momencie zakładania spółek typu spin-off.

Agenda spotkania informacyjnego dn. 05.02.2021 r. (piątek), godzina 11:30, w ramach Konkursu „Grant na Innowacje – Edycja II”:

 1. Otwarcie spotkania
 2. Zaprezentowanie listy rankingowej wybranych Prac Przedwdrożeniowych
 3. Omówienie procedury podpisania umów o dofinansowanie
 4. Omówienie procedury realizacji zakupów
 5. Przedstawienie Opiekunów Prac Przedwdrożeniowych
 6. Dyskusja
 7. Zakończenie spotkania

Celem Konkursu „Grant na Innowacje – Edycja II” jest dofinansowanie projektów zmierzających do komercjalizacji wyników badań naukowych pracowników i zespołów badawczych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Środki przeznaczone będą na przeprowadzanie prac przedwdrożeniowych oraz dostosowanie technologii do zapotrzebowania rynkowego poprzez podniesienie jej poziomu TRL. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach konkursu „Grant na Innowacje – Edycja II” wynosi  100 000,00 zł netto na jedną pracę przedwdrożeniową. Konkurs jest dofinansowany z Programu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Agenda spotkania informacyjnego dn. 05.02.2021 r. (piątek), godzina 13:00, w ramach Konkursu „Startup School UR”:

 1. Otwarcie spotkania
 2. Zaprezentowanie listy rankingowej wybranych zgłoszeń
 3. Omówienie procedury podpisania umów o podniesieniu kwalifikacji
 4. Omówienie zakresu i terminów warsztatów
 5. Dyskusja
 6. Zakończenie spotkania

 Celem warsztatów „Startup School UR” jest wsparcie pracowników Uniwersytetu oraz Zespołów badawczych działających na rzecz nauki. Uczestnicy zdobędą doświadczenie oraz wiedzę potrzebną w tworzeniu podstaw własnego biznesu. Otrzymają wsparcie w formie serii szkoleń związanych z: tworzeniem zespołu, działaniami strategicznymi i operacyjnymi, prowadzeniem firmy (budowaniem strategii firmy, modeli biznesowych, prezentacji biznesowych). Szkolenia będą również dotyczyć kwestii prawnych i księgowych prowadzenia własnej działalności.

Organizatorami Konkursów są: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie poprzez Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o. o.

Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (Działanie 4.4).