Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Jako Spółka celowa, powołana do życia przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, kierujemy się tymi samymi wartościami, jakie cechują naszą Uczelnię macierzystą:

„Kształcenie studentów i pracowników naukowych z poszanowaniem wartości akademickich, w duchu odpowiedzialności za idee humanizmu, wolności, tolerancji, respektowania norm etycznych oraz kreowania postaw otwartości na ludzi, wiedzę i świat, dbając i pielęgnując to, co zostawili po nas poprzednicy i korzystając z tej wiedzy, którą pozostawili.”

Identyfikujemy się z wartościami i misją Uczelni, którą można określić słowami:

„Sprostanie wyzwaniom współczesności, a szczególnie postępującej globalizacji gospodarki oraz przestrzeni edukacyjnej i badawczej. Nasza oferta jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, a także potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnych, odnoszące się do ochrony i kształtowania środowiska.”

 Jak wiadomo, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie współpracuje z wieloma podmiotami społecznymi i gospodarczymi oraz jednostkami administracji państwowej i samorządowej. Jego społeczność dąży do rozszerzania i pogłębiania międzynarodowej współpracy dydaktyczno-badawczej z ośrodkami akademickimi Unii Europejskiej oraz innych krajów świata.

My, jako Spółka celowa, utożsamiamy się z dziedzictwem i profilem naszej Uczelni, dbając o wysoką jakość świadczonych przez nas usług.  Dążymy do podnoszenia innowacyjności, zarówno w środowisku akademickim, jak i w biznesie.

Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o. cechuje dbałość o społeczeństwo i środowisko oraz troska o los przyszłych pokoleń, a więc wartości, które są związane z pojęciem zrównoważonego rozwoju.

Czym jest zrównoważony rozwój? To taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli, zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.