Przegląd oferty

Zapraszamy do skorzystania z oferty Centrum Innowacji URK sp. z o. o.:

Zakładanie spółek

Pomoc i doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia spółek technologicznych, bazujących w głównej mierze na własności intelektualnej wytworzonej na uczelni (spółki spin-off)

Współpraca

Wymiana wiedzy, doświadczeń i kontaktów pomiędzy różnymi podmiotami na rynku, w szczególności wśród partnerów biznesowych i jednostek naukowych

Wspólne projekty B+R

Tworzenie, zarządzanie i ewaluacja projektów B+R we współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Jakość gwarantowana dzięki korzystaniu z wiedzy i doświadczenia zespołów naukowo-badawczych z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (projekty B+R, udział w konsorcjach)

Sprzedaż własności intelektualnej

Pośrednictwo w zakresie przekazywania praw do własności intelektualnej wytworzonej na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Preinkubator Przedsiębiorczości Akademickiej

Udostępnianie Preinkubatora Przedsiębiorczości Akademickiej, którego celem jest promowanie i wspieranie przedsiębiorczości akademickiej, m.in. poprzez stwarzanie specjalnych warunków organizacyjno–technicznych, ułatwiających powstawanie nowych i rozwój istniejących małych i średnich firm

Szkolenia i warsztaty

Opracowywanie szkoleń i warsztatów przy współudziale środowiska akademickiego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w zakresie nowych technologii, komercjalizacji, modeli biznesowych, a także szkoleń specjalistycznych z zakresu rolnictwa ekologicznego, systemu zarządzania jakością produkcji ekologicznej, systemu GLOBAL G.A.P. i innych

Usługi eksperckie i doradcze

Wsparcie eksperckie oraz doradztwo w zakresie wdrażania nowych technologii i zarządzania własnością intelektualną, opracowywanie ekspertyz w zakresie innowacyjności technologii, korzystając z zasobów intelektualnych naukowców z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Analizy rynkowe i marketing

Opracowywanie raportów i analiz rynkowych z zakresu nowych technologii oraz związanych z nimi produktów i usług, a także tworzenie strategii marketingowych dla nowych marek

Masz pytanie? Napisz!