Jesteśmy spółką celową powołaną przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Budujemy dobre relacje na linii biznes-nauka oraz wspieramy innowacje społeczne

Prowadzimy komercjalizację wyników prac naukowo–badawczych powstałych na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Łączymy świat nauki z biznesem, stawiając na tworzenie partnerskich i trwałych więzi zarówno wewnątrz Uczelni, jak i w relacjach biznesowych

Wspieramy naukowców i pracowników Uczelni

Służymy pomocą naukowcom z naszej Uczelni w komercjalizacji wyników prac naukowo–badawczych

Nasza oferta

Zakładanie spółek

Pomoc i doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia spółek technologicznych, bazujących w głównej mierze na własności intelektualnej wytworzonej na Uczelni (spółki spin-off)

Współpraca

Wymiana wiedzy, doświadczeń i kontaktów pomiędzy różnymi podmiotami na rynku, w szczególności wśród partnerów biznesowych i jednostek naukowych

Wspólne projekty B+R i badania zlecone

Tworzenie, zarządzanie i ewaluacja projektów B+R zleconych przez podmioty zewnętrzne oraz obsługa badań zleconych, w oparciu o zespoły naukowo-badawcze z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (projekty B+R, udział w konsorcjach)

Sprzedaż własności intelektualnej

Pośrednictwo w zakresie przekazywania praw do własności intelektualnej wytworzonej na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (sprzedaż patentów, wzorów przemysłowych, umowa licencji)

Preinkubator Przedsiębiorczości Akademickiej

Udostępnianie Preinkubatora Przedsiębiorczości Akademickiej, którego celem jest promowanie i wspieranie przedsiębiorczości akademickiej, m.in. poprzez stwarzanie specjalnych warunków organizacyjno–technicznych, ułatwiających powstawanie nowych i rozwój istniejących małych i średnich firm

Szkolenia i warsztaty

Opracowywanie szkoleń i warsztatów przy współudziale środowiska akademickiego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w zakresie nowych technologii, komercjalizacji, modeli biznesowych, a także szkoleń specjalistycznych z zakresu rolnictwa ekologicznego, systemu zarządzania jakością produkcji ekologicznej, systemu GLOBAL G.A.P. i innych

Usługi eksperckie i doradcze

Wsparcie eksperckie oraz doradztwo w zakresie wdrażania nowych technologii i zarządzania własnością intelektualną, opracowywanie ekspertyz w zakresie innowacyjności technologii, korzystając z zasobów intelektualnych naukowców z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Analizy rynkowe i marketing

Opracowywanie raportów i analiz rynkowych z zakresu nowych technologii oraz związanych z nimi produktów i usług, a także tworzenie strategii marketingowych dla nowych marek

O nas

Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o. zajmuje się komercjalizacją wyników prac naukowo–badawczych powstałych na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

AKTUALNOŚCI

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu i współpracy